Veel gestelde vragen

Ben ik wettelijk verplicht om te werken met de Arbocatalogus PO?
Gebruikt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) de Arbocatalogus PO bij controles in het primair onderwijs?
Het geavanceerd printen via de website lukt mij niet?
Is de arbocatalogus alleen bedoeld voor de preventiemedewerker óf de arbocoördinator?
Staan er alleen oplossingen in de Arbocatalogus PO die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zijn goedgekeurd?
Waarom bestaat dat verschil tussen oplossingen die wél en oplossingen die niet zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
Wat betekent een krul bij een oplossing?
Wat is nu precies de relatie met Arbomeester?
Iedere school in het primair onderwijs is verplicht om een RI&E uit te voeren. Arbomeester is een  branche specfiek erkend RI&E-instrument voor het primair onderwijs. Arbomeester kent zes RI&E-inventarisatielijsten. Als deze allemaal zijn ingevuld krijgt de school een overzicht van knelpunten  die in het plan van aanpak worden opgenomen. In de Arbocatalogus PO staan oplossingen die de basis vormen om de knelpunten uit het plan van aanpak op te lossen.

Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft u zorgplicht ten aanzien van de kinderen. De Arbomeester is geschikt om uitvoering te geven aan de wettelijk verplichte RI&E ten aanzien van werknemers.
Kinderen vallen buiten de werkingssfeer van de arbowet en daarmee dus ook buiten de werkingssfeer van de RI&E. Het is echter ten zeerste aan te bevelen om ook de (sociale) veiligheid van de kinderen bij de inventarisatie te betrekken. Hieraan kunt u voldoen door eveneens de ‘Kindmodule’ binnen Arbomeester te gebruiken. De ‘Kindmodule’ is ontwikkeld in samenwerking met VeiligheidNL (voorheen Consument & Veiligheid).
Wie hebben de Arbocatalogus gemaakt?
Zijn alle oplossingen altijd getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds