NIEUWS

Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
In het schooljaar 2017/2018 zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie binnengekomen. Dat is een daling van ongeveer 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Met name in de categorie psychisch geweld is een daling te zien. Het aantal meldingen seksueel misbruik en discriminatie is daarentegen gestegen.

In alle onderwijssectoren, behalve in het speciaal onderwijs, is een stijging van het aantal meldingen seksueel misbruik zichtbaar. Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen de beschuldigde een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Hoewel er hierbij sprake is van een relatieve daling, is het absolute aantal gestegen. Dit is in combinatie met het stijgend totaal aantal meldingen seksueel misbruik een zorgelijke ontwikkeling.

Ook het aantal meldingen discriminatie is ten opzichte van het vorige schooljaar gestegen, met name in het primair onderwijs. Vooral het aantal meldingen rond discriminatie op grond van een migratie achtergrond is flink gestegen (van 25 vorig jaar naar 42 dit jaar). Het aandeel meldingen discriminatie op grond van geloof is gedaald.

Evenals in de vorige jaren zien de vertrouwensinspecteurs dat de complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt. Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedures van scholen of instellingen moeilijk vinden, zijn de procedures op een te hoog abstractie niveau geschreven en niet altijd transparant. Dit maakt de klachtenprocedure van scholen minder toegankelijk, waardoor ouders vastlopen. Ouders voelen zich niet serieus genomen en meldingen kunnen zich ontwikkelen naar complexe klachten. Tegelijkertijd constateren de vertrouwensinspecteurs dat in de gevallen waar besturen wel investeren in een goede klachtafhandeling, ouders veel vaker tevreden zijn over de afhandeling.

Lees verder op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

In de Arbocatalogus PO vindt u meer informatie en oplossingen voor discriminatie en seksuele intimidatie.
Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds